: 29101
کارشناس : -- عمومی -- 02166644450
: 4,500 متر
: 2,450 متر
: 250 متر
: 7 متر
: شن
: بتون
: 60
: شیروانی
: دفترچه شهرک
: دارد
: ندارد
: 250
: دارد
: 15,000,000,000 تومان

: