: 31150
کارشناس : -- عمومی -- 02166644450
: 350 متر
: 350 متر
: 0 متر
: 6 متر
: بتون
: بتون
: 0
: پشم شیشه
: شش دانگ
: دارد
: ندارد
: 100
: دارد
: 70,000,000 تومان
: 500,000,000 تومان

: