: 42858
کارشناس : -- عمومی -- 02166644450
: 657 متر
: 280 متر
: 25 متر
: 6 متر
: بتون
: بتون
: 10
: پشم شیشه
: شش دانگ
: دارد
: ندارد
: 50
: ندارد
: 24,000,000,000 تومان

:

جواز تینر سازی دارد پایانکار 93