: 48238
کارشناس : -- عمومی -- 02166644450
: 1,000 متر
: 750 متر
: 20 متر
: 6 متر
: بتون
: بتون
:
: پشم شیشه
: شش دانگ
: دارد
: ندارد
: 50
: ندارد
: 15,000,000 تومان
: 100,000,000 تومان

: