: 52240
کارشناس : اکبرلو 09124379069
: 4,200 متر
: 4,500 متر
: 0 متر
: 5 متر
: سایر
: بتون
:
: شیروانی
: سند تک برگ
: دارد
: ندارد
: 50
: ندارد
: 40,000,000,000 تومان

:

4500 متر بنادردوطبقه --