: 52242
کارشناس : اکبرلو 09124379069
: 1,160 متر
: 400 متر
: 160 متر
: 7 متر
: سایر
: بتون
:
: شیروانی
: قولنامه
: دارد
: ندارد
: 150
: دارد
: 16,240,000,000 تومان

:

3 خط تلفن -- پایان کاردارد --