: 52246
کارشناس : -- عمومی -- 02166644450
: 2,000 متر
: 0 متر
: 100 متر
: 3 متر
: سایر
: سایر
: 50
: غیر مسقف
: شش دانگ
: دارد
: ندارد
: 0
: ندارد
: 2,000,000 تومان
: 50,000,000 تومان

: