: 52249
کارشناس : رزم آرا 09027035581
: 300 متر
: 150 متر
: 20 متر
: 6 متر
: سایر
: بتون
:
: شیروانی
: شش دانگ
: ندارد
: ندارد
: 0
: ندارد
: 2,400,000,000 تومان

:

برق دردست اقدام -- اب وگاز سرملک -- عرض کوچه 12 متری تریلی رو