: 52250
کارشناس : -- عمومی -- 02166644450
: 2,200 متر
: 0 متر
: 0 متر
: 0 متر
: مشجر
: سایر
:
: غیر مسقف
: قولنامه
: ندارد
: ندارد
: 0
: ندارد
: 0 تومان

: