: 53612
کارشناس : اکبرلو 09124379069
: 3,000 متر
: 0 متر
: 0 متر
: 0 متر
: سایر
: سایر
:
: غیر مسقف
: دفترچه شهرک
: ندارد
: ندارد
: 0
: ندارد
: 2,250,000,000 تومان

:

3بر--جوازتاسیس