: 53622
کارشناس : -- عمومی -- 02166644450
: 500 متر
: 0 متر
: 0 متر
: 0 متر
: سایر
: سایر
:
: غیر مسقف
: صلح قطعی
: ندارد
: ندارد
: 0
: ندارد
: 1,250,000,000 تومان

: