: 53628
کارشناس : اکبرلو 09124379069
: 220 متر
: 220 متر
: 16 متر
: 9 متر
: بتون
: بتون
:
: پشم شیشه
: شش دانگ
: دارد
: ندارد
: 32
: دارد
: 1,800,000,000 تومان

:

گازصنعتی