: 55982
کارشناس : -- عمومی -- 02166644450
: 160,000 متر
: 0 متر
: 0 متر
: 0 متر
: سایر
: سایر
:
: غیر مسقف
: سند تک برگ
: دارد
: ندارد
: 0
: ندارد
: 20,000,000,000 تومان

:

تاییدیه منابع طبیعی چاه نیمه عمیق با 3 دانگ بهره برداری 9 لیتر در ثانیه -- حق السهم از یک چاه عمیق با پروانه بهره برداری 22 لیتر در ثانیه -- 800 متر استخر -- امکان خرید گاز و برق و قابلیت تغییر کاربری --