: 55987
کارشناس : -- عمومی -- 02166644450
: 300 متر
: 300 متر
: 0 متر
: 7 متر
: سایر
: بتون
:
: پشم شیشه
: مشاع
: دارد
: ندارد
: 0
: ندارد
: 1,350,000,000 تومان

: