: 55988
کارشناس : اکبرلو 09124379069
: 10,000 متر
: 3,500 متر
: 540 متر
: 8 متر
: بتون
: بتون
: 100
: پشم شیشه
: شش دانگ
: دارد
: ندارد
: 200
: دارد
: 20,000,000 تومان
: 2,000,000,000 تومان

: