: 56024
کارشناس : -- عمومی -- 02166644450
: 100 متر
: 100 متر
: 0 متر
: 4 متر
: سایر
: بتون
:
: شیروانی
: شش دانگ
: دارد
: ندارد
: 50
: دارد
: 1,300,000 تومان
: 20,000,000 تومان

:

نکهبان 24 ساعته --