: 56028
کارشناس : -- عمومی -- 02166644450
: 350 متر
: 170 متر
: 12 متر
: 4 متر
: بتون
: بتون
:
: پشم شیشه
: شش دانگ
: دارد
: ندارد
: 35
: دارد
: 12,000,000 تومان
: 150,000,000 تومان

:

جهت انبار یا تولیدی بدون صدا