: 56035
کارشناس : اکبرلو 09124379069
: 2,000 متر
: 900 متر
: 150 متر
: 8 متر
: بتون
: بتون
:
: پشم شیشه
: شش دانگ
: دارد
: ندارد
: 200
: ندارد
: 25,000,000 تومان
: 500,000,000 تومان

:

ملک نوساز است تحویل یکماهه