: 56037
کارشناس : -- عمومی -- 02166644450
: 1,500 متر
: 800 متر
: 0 متر
: 4 متر
: سایر
: بتون
:
: شیروانی
: سند تک برگ
: دارد
: ندارد
: 50
: دارد
: 8,000,000,000 تومان

:

منبع اب 25هزارلیتری --