: 57426
کارشناس : -- عمومی -- 02166644450
: 1,700 متر
: 1,000 متر
: 60 متر
: 6 متر
: سایر
: بتون
:
: پشم شیشه
: شش دانگ
: دارد
: ندارد
: 50
: دارد
: 24,000,000 تومان
: 200,000,000 تومان

: