: 57427
کارشناس : -- عمومی -- 02166644450
: 9,500 متر
: 1,100 متر
: 100 متر
: 9 متر
: سایر
: بتون
:
: پشم شیشه
: شش دانگ
: دارد
: ندارد
: 100
: دارد
: 100,000,000 تومان
: 600,000,000 تومان

: