: 57446
کارشناس : -- عمومی -- 02166644450
: 5,000 متر
: 900 متر
: 52 متر
: 6 متر
: بتون
: بتون
:
: پشم شیشه
: شش دانگ
: دارد
: ندارد
: 50
: ندارد
: 35,000,000,000 تومان

: