: 57486
کارشناس : فارسی 09123614534
: 280 متر
: 280 متر
: 250 متر
: 12 متر
: سنگ شده
: اپوکسی
: 30
: طاق ضربی
: شش دانگ
: دارد
: دارد
: 150
: دارد
: 15,000,000,000 تومان

: