: 57688
کارشناس : -- عمومی -- 02166644450
: 4,818 متر
: 0 متر
: 0 متر
: 0 متر
: سایر
: سایر
:
: غیر مسقف
: سند تک برگ
: دارد
: ندارد
: 25
: ندارد
: 21,681,000,000 تومان

:

قیمت کف متری 4و نیم میلیون قیمت سقف متری 7و نیم میلیون