: 57689
کارشناس : -- عمومی -- 02166644450
: 1,250 متر
: 300 متر
: 150 متر
: 7 متر
: بتون
: بتون
:
: پشم شیشه
: قولنامه
: دارد
: ندارد
: 50
: دارد
: 11,100,000,000 تومان

:

3خط تلفن