: 58460
کارشناس : اکبرلو 09124379069
: 10,000 متر
: 4,000 متر
: 600 متر
: 9 متر
: بتون
: بتون
: 100
: پشم شیشه
: شش دانگ
: دارد
: ندارد
: 400
: دارد
: 120,000,000 تومان
: 500,000,000 تومان

:

3دهنه سوله1000متریاستاندارد--3دهنه بچه سوله حدود900متر