: 58463
کارشناس : -- عمومی -- 02166644450
: 1,000 متر
: 600 متر
: 60 متر
: 9 متر
: سایر
: سنگ شده
: 60
: پشم شیشه
: شش دانگ
: دارد
: ندارد
: 50
: دارد
: 30,000,000 تومان
: 200,000,000 تومان

:

نوساز --