: 58464
کارشناس : -- عمومی -- 02166644450
: 1,300 متر
: 1,200 متر
: 20 متر
: 12 متر
: سایر
: بتون
:
: پشم شیشه
: شش دانگ
: دارد
: دارد
: 25
: دارد
: 40,000,000 تومان
: 500,000,000 تومان

: