: 58465
کارشناس : -- عمومی -- 02166644450
: 950 متر
: 450 متر
: 0 متر
: 8 متر
: سایر
: بتون
:
: پشم شیشه
: اوقاف
: دارد
: ندارد
: 25
: دارد
: 11,000,000,000 تومان

: