: 58552
کارشناس : -- عمومی -- 02166644450
: 4,500 متر
: 0 متر
: 20 متر
: 0 متر
: سایر
: سایر
:
: غیر مسقف
: سند تک برگ
: ندارد
: ندارد
: 0
: ندارد
: 15,750,000,000 تومان

:

چهاردیواری اجرنما -- بر45×102 --