: 58556
کارشناس : -- عمومی -- 02166644450
: 5,000 متر
: 1,000 متر
: 200 متر
: 12 متر
: سایر
: بتون
:
: پشم شیشه
: دفترچه شهرک
: دارد
: ندارد
: 200
: دارد
: 25,000,000,000 تومان

:

100 متر ازمایشگاه -- 10 مخزن 60 هزار لیتری -- راکتور 7 تنی -- دیگ روغن -- دستگاه تولید رنگ -- اطفا ریق --