: 58561
کارشناس : -- عمومی -- 02166644450
: 4,000 متر
: 0 متر
: 0 متر
: 0 متر
: سایر
: سایر
:
: غیر مسقف
: اوقاف
: ندارد
: ندارد
: 100
: ندارد
: 18,000,000,000 تومان

:

چهاردیواری --