: 58596
کارشناس : -- عمومی -- 02166644450
: 1,000 متر
: 0 متر
: 0 متر
: 0 متر
: سایر
: سایر
:
: غیر مسقف
: شش دانگ
: ندارد
: ندارد
: 0
: ندارد
: 0 تومان
: 200,000,000 تومان

: