: 58597
کارشناس : -- عمومی -- 02166644450
: 150 متر
: 120 متر
: 20 متر
: 8 متر
: سایر
: بتون
:
: پشم شیشه
: قولنامه
: دارد
: ندارد
: 32
: ندارد
: 1,000,000,000 تومان

: