: 58598
کارشناس : -- عمومی -- 02166644450
: 7,000 متر
: 2,000 متر
: 25 متر
: 6 متر
: سایر
: سنگ شده
: 30
: پشم شیشه
: شش دانگ
: دارد
: ندارد
: 32
: دارد
: 40,000,000 تومان
: 600,000,000 تومان

: