: 58601
کارشناس : -- عمومی -- 02166644450
: 3,000 متر
: 1,800 متر
: 300 متر
: 9 متر
: سایر
: بتون
: 30
: پشم شیشه
: دفترچه شهرک
: ندارد
: ندارد
: 0
: ندارد
: 6,700,000,000 تومان

:

عرض 26×طول 71 --