: 58611
کارشناس : اکبرلو 09124379069
: 10,000 متر
: 0 متر
: 0 متر
: 0 متر
: سایر
: سایر
:
: غیر مسقف
: قولنامه
: ندارد
: ندارد
: 0
: ندارد
: 20,000,000,000 تومان

:

ابعاد 50×200 -- سند اقدام شده --