: 59664
کارشناس : -- عمومی -- 02166644450
: 3,000 متر
: 0 متر
: 0 متر
: 0 متر
: شن
: شن
: 0
: غیر مسقف
: شش دانگ
: ندارد
: ندارد
: 0
: ندارد
: 2,100,000,000 تومان

:

با شرایط هم میفروشد-----قطعات کوچکتر هم دارد