: 59666
کارشناس : -- عمومی -- 02166644450
: 1,314 متر
: 0 متر
: 0 متر
: 0 متر
: شن
: شن
: 0
: غیر مسقف
: سند تک برگ
: ندارد
: ندارد
: 0
: ندارد
: 2,000,000,000 تومان

: