: 59667
کارشناس : -- عمومی -- 02166644450
: 1,200 متر
: 280 متر
: 40 متر
: 5 متر
: بتون
: بتون
:
: شیروانی
: قولنامه
: ندارد
: ندارد
: 32
: دارد
: 4,800,000,000 تومان

: