: 59668
کارشناس : اکبرلو 09124379069
: 1,000 متر
: 340 متر
: 30 متر
: 6 متر
: بتون
: بتون
: 50
: پشم شیشه
: شش دانگ
: دارد
: ندارد
: 100
: دارد
: 6,500,000,000 تومان

:

2نبش--