: 59670
کارشناس : اکبرلو 09124379069
: 1,300 متر
: 1,000 متر
: 35 متر
: 8 متر
: بتون
: بتون
: 25
: پشم شیشه
: شش دانگ
: دارد
: ندارد
: 100
: ندارد
: 300,000,000 تومان

:

سوله 2تیکه