: 59671
کارشناس : -- عمومی -- 02166644450
: 1,000 متر
: 1,000 متر
: 0 متر
: 8 متر
: بتون
: بتون
:
: پشم شیشه
: شش دانگ
: دارد
: ندارد
: 400
: دارد
: 500,000,000 تومان
: 200,000,000 تومان

:

بخشی از کارخانه اجاره داده میشود