: 59672
کارشناس : -- عمومی -- 02166644450
: 400 متر
: 200 متر
: 0 متر
: 6 متر
: بتون
: بتون
: 0
: پشم شیشه
: شش دانگ
: دارد
: ندارد
: 80
: ندارد
: 7,000,000 تومان
: 50,000,000 تومان

:

سوله فوق 400 متری است که نصف را اجاره میدهد و مجزا میباشد