: 59675
کارشناس : اکبرلو 09124379069
: 2,100 متر
: 500 متر
: 70 متر
: 6 متر
: بتون
: سنگ شده
: 90
: پشم شیشه
: سند تک برگ
: دارد
: ندارد
: 32
: دارد
: 5,000,000,000 تومان

:

برخیابان