: 59676
کارشناس : -- عمومی -- 02166644450
: 2,000 متر
: 0 متر
: 0 متر
: 0 متر
: شن
: سایر
: 0
: غیر مسقف
: قولنامه
: دارد
: ندارد
: 16
: ندارد
: 5,000,000 تومان
: 50,000,000 تومان

:

چهار دیواری مناسب انبار ویا بلوک زنی با 3ونیم متر ارتفاع دیوار