: 59677
کارشناس : -- عمومی -- 02166644450
: 1,200 متر
: 0 متر
: 0 متر
: 0 متر
: سایر
: بتون
: 232
: ایرانیت
: شش دانگ
: دارد
: ندارد
: 32
: دارد
: 3,800,000 تومان
: 45,000,000 تومان

: