: 59678
کارشناس : -- عمومی -- 02166644450
: 1,328 متر
: 800 متر
: 40 متر
: 8 متر
: بتون
: بتون
: 40
: پشم شیشه
: شش دانگ
: دارد
: ندارد
: 100
: دارد
: 9,300,000,000 تومان

:

پایانکار دارد----