: 61509
کارشناس : اکبرلو 09124379069
: 2,400 متر
: 1,140 متر
: 60 متر
: 7 متر
: سایر
: سنگ شده
:
: پشم شیشه
: دفترچه شهرک
: دارد
: ندارد
: 100
: ندارد
: 22,000,000,000 تومان

:

30 متر آزمایشگاه --