: 62978
کارشناس : -- عمومی -- 02166644450
: 1,812 متر
: 0 متر
: 0 متر
: 0 متر
: سایر
: سایر
:
: غیر مسقف
: دفترچه شهرک
: ندارد
: ندارد
: 0
: ندارد
: 2,500,000,000 تومان

: